eBadges công nhận những thành quả đạt được của người học trên từng kỹ năng giúp họ thấy được điểm mạnh yếu cùa mình giúp tạo động lực hoàn thiện tất cả các kỹ năng trong chương trình học của mình.

 

IBI eBadges